دل

خم شد از غم باردل بشکست از غم پای من
                                                        بشکست بغض بی کسی از خستگی در نای من
دیدی دلا رسوا شدم بر قامت تو تا شدم
                                                        ذلت کشیدم از غمت دیدی چه کردی وای من
امروز در فکر گلی فردا به فکر بلبلی
                                                        برخیز و بین از فکر تو تیره شده فردای من
در خاکم افکندی دلا دنیای ترفندی دلا
                                                        صید تو ام در بند تو افگار گشته پای من
اخر دلا ارام گیر چندی زبان در کام گیر
                                                        خسته شده هر رهگذر از ناله و هی های من
جان مرا ازرده ای تو ابرویم برده ای
                                                        شد ناله هایت در گلو تنها ترین اوای من
ناسازگاری میکنی پیوسته زاری میکنی
                                                         از من چه میخواهی بگو ؟ ای درد نا پیدای من

/ 0 نظر / 3 بازدید