بی عشق ...هرگز

رود ها در جاری شدن 

                  و علف ها در سبز شدن  

                                                       معنی پیدا می کنند 

 کوه ها با قله ها

                  و دریا ها با موج ها    

                                        زندگی پیدا می کنند 

و انسان ها ٬همه‌ی انسان ها 

                                       با عشق ٬فقط با عشق 

 

پس بار خدایا بر من رحم کن         

                                      بر من که میدانی ناتوانم رحم کن 

 باشد که خانه ای نداشته باشم 

                                           باشد که لباس فاخری بر تن نداشته باشم 

 باشد که حتی دست و پایی نداشته باشم 

 

اما نباشد            هرگز نباشد 

                                        که در قلبم عشق نباشد ٬ هرگز نباشد 

نباشد

هرگز نباشد که در قلبم عشق نباشد

/ 0 نظر / 3 بازدید