هر انسانی با این پیام به دنیا می اید که خدا هنوز از انسان نومید نیست

خداوندا  به پاس قلمی که برای نوشتن ارزانی داشتی و به ان سوگند خوردی.امید مرا در اموختن علم هر روز افزون تر گردان.

خداوندا به پاس محبتی که بر قلبهایمان ارزانی داشتی خانه ی دل مارا به امید عشق الهی ات روشن نما.

خداوندا به پاس زباتی که بر جسم حقیر ما ارزانی داشتی زبان مارا گویای محبت و جلال خود نما.

خداوندا به پاس امید که بر دلهایمان عطا کردی .هرگز مارا از درگاه خود نومید مگردان...

/ 0 نظر / 14 بازدید