یه عمر که گذشت


                                   یه عمر در حال رفتن
                                  رفتن و دل کندن
                                 دل کندن از  دلبستگی ها
                               یه عمر گریختن  
                               گریختن از زندگی
                              یه عمر تباهی         
                              به ارزوهای نرسیده
                                یه عمر جوانی
                             جوانی مبدل به پیری شده
                         یه عمر خستگی از خوابهای ندیده
                                یه عمر همهمه
                            همهمه ی خنده ی پنهانی
                            یه عمر بی ابرویی
                              بی ابرویی بر ملا شدن احساس
                              یه عمر درد , یه عمر عذاب, یه عمر رنج, یه عمر دوستی یه عمر عاشقی
                           یه عمر....
                              یک عمر و یک عمر مرگ بی هدف

 

ان شا الله که هیچ کس بی هدف از دنیا نره .....

 

 

/ 0 نظر / 3 بازدید