دلداری ام نده....لطفا!

بیش از این دلداری ام مده ...من از همین دلداری ها بیزارم...من از اینهمه فاصله ی دلداری ها بیزارم...دلداری ام مده ...لطفا....من از دلداری بی غصه ها خسته ام .....

من از زخمهای زندگی شاکی نیستم....من از این دلداری های با فاصله بیزارم...

بیش از این دلداری ام مده ...لطفا....

دوستم نداشته باش...اما بگذار خیال کنم که هنوز دوستم داری.....فقط بگذار خیال کنم که من از اینهمه دلداری های با فاصله بیزارم....

پس بیش از این دلداری ام مده...به من نگاه نکن..

فقط فاصله ی اینهمه دلداری را بنگر...و مرا بیش از این دلداری مده....من از همین دلداری ها بیزارم...

/ 0 نظر / 3 بازدید